ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
นโยบาย สนอ.ด้านการประกันคุณภาพฯ 2553
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการ การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตัวบ่งชี้ฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2553


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552 (มิ.ย. 52 – พ.ค. 53)
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548
  ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
ส่วนที่ 2 ส่วนสรุป
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
บทสรุปของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549
  ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
ส่วนที่ 2 ส่วนสรุป
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
บทสรุปของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
                      องค์ประกอบที่ 1
                      องค์ประกอบที่ 3
                      องค์ประกอบที่ 7
                      องค์ประกอบที่ 8
                      องค์ประกอบที่ 9
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2552
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
                      องค์ประกอบที่ 1
                      องค์ประกอบที่ 3
                      องค์ประกอบที่ 7
                      องค์ประกอบที่ 8
                      องค์ประกอบที่ 9
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี


งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2553
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 

Copyright@ 2007 President of Thepsatri Rajabhat University
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0 3642 2607-9 ต่อ 223 ,224 03642 7499 โทรสาร 0 3642 2610
ติดต่อ webmaster